Góra
 • zaprasza gimnazjalistów i ich rodziców na

 • Targi Edukacyjne Szkół Ponadgimnazjalnych

  które odbędą się 29 marca 2017 r.
  w Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie
  ul. Sportowa 8 o godz. 16 45 Celem targów jest przekazanie informacji o kierunkach kształcenia oraz warunkach rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

        

  Kleszczowskie gimnazjum
    zostało powołane uchwałą Rady Gminy w dniu 11 marca 1999r. Realizuje niezmiennie zadania przyjęte i zapisane w Koncepcji Pracy Szkoły. Celem tych działań jest współpraca z uczniami, rodzicami i nauczycielami, a wskaźnikiem sukcesu ich satysfakcja i prestiż w środowisku.

  Priorytety :
  - wysoka efektywność kształcenia
  - przygotowanie do dalszej edukacji,
  - zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju każdego ucznia,
  - kształtowanie właściwych postaw obywatelskich,
  - wdrażanie do demokracji.

  Kierunki działań:
  - zatrudnianie nauczycieli o najwyższych kwalifikacjach, stale doskonalących swój warsztat pracy, przygotowanych do realizacji różnych zadań i form pracy,
  - rozwijanie i wzmacnianie wśród nauczycieli i uczniów przedsiębiorczości, kreatywności, umiejętności pracy zespołowej,
  - korzystanie z najnowszych źródeł informacji,
  - otwartość w kontaktach międzyludzkich.
  Uczniowie, rodzice i nauczyciele są podmiotami w procesie kształcenia i wychowania. W związku z tym:
  - każdy ma prawo do wyrażania opinii, nienaruszającej godności innych,
  - system komunikowania w szkole cechuje: otwartość, chęć zrozumienia i szacunek,
  - pomagamy sobie wzajemnie,
  - stwarzamy każdemu pracownikowi możliwość rozwoju zawodowego,
  - działamy na rzecz integracji zespołu pracowników naszej szkoły,
  - tworzymy atmosferę przyjaźni i szacunku dla drugiej osoby,
  - podejmujemy działania wychowawcze i profilaktyczne wśród wychowanków,
  - przygotowujemy uczniów do podjęcia decyzji o wyborze dalszej drogi życiowej,
  - przygotowujemy do życia w społeczeństwie demokratycznym,
  - wdrażamy do planowania i projektowania działań indywidualnych i zbiorowych,
  - stwarzamy warunki do prowadzenia zdrowego stylu życia.